Informacje prawne

RODO

Administrator danych osobowych

W związku z Twoją akceptacją plików cookies na naszej stronie internetowej „SIARKOPOL” Gdańsk Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku 80-601 przy ul. mjr H. Sucharskiego 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000045354, REGON 190555377, NIP 583-000-11-26, kapitał zakładowy/wpłacony w całości 52.245.000,00 zł jest administratorem Twoich danych osobowych.

Można się z nami skontaktować:

  • Inspektor ochrony danych: Tomasz Ochocki, iod@siarkopol.gda.pl
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. mjr. H. Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  • korzystania przez Ciebie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przypominamy, że zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne.<

Jak długo przechowujemy Twoje dane:

  • w przypadku korzystania z naszej strony internetowej – do momentu zaprzestania przez Ciebie przeglądania naszej strony internetowej (tzw. pliki cookies sesyjne) albo do momentu usunięcia przez Ciebie plików cookies z danych historii przeglądania w Twojej przeglądarce internetowej;
  • w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanymi z korzystaniem z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – do momentu przedawnienia Twoich roszczeń z ww. tytułu albo do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, o którym mowa poniżej.

Twoje prawa:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
  • do przenoszenia danych osobowych, których nam dostarczyłaś/dostarczyłeś, tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli będzie to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.

W celu skorzystania z powyższych praw możesz się z nami skontaktować się – dane kontaktowe jak wyżej.

Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanymi z korzystaniem przez Ciebie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Przyczyną sprzeciwu może być wyłącznie Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane, o ile nie będziemy w stanie wykazać, że Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu możesz skontaktować się z nami – dane kontaktowe jak wyżej.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest dobrowolne, a ich niepodanie nie rodzi żadnych konsekwencji.