ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Siarkopol” Gdańsk S.A. zaprasza do składania ofert na realizację Zamówienia obejmującego prace: „Remont komina ciepłowni” na terenie „Siarkopol” Gdańska S.A.

ZADANIE OBEJMUJE ZAKRES PRAC – ETAP I:

 1. Naprawa trzonów kominowych w części górnej na poziomie 9,
 2. Naprawa podestu żelbetowego poziomu 9,
 3. Wymiana żaluzji w oknach wentylacyjnych (12 szt.),
 4. Naprawa główna wewnętrznej drabiny wejściowej,
 5. Naprawa górnej zewnętrznej drabiny,
 6. Usunięcie odchodów ptasich z wewnętrznych pomostów na poszczególnych poziomach.

Szczegóły dotyczące zakresu oraz sposobu wykonania  ww. prac zawarte są w ekspertyzie technicznej udostępnionej zaineresowanym podczas odbycia wizji lokalnej  w siedzibie Spółki „Siarkopol” Gdańsk S.A.

ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT:

Oferta ma być złożona w oparciu o wypełniony ślepy kosztorys inwestorski (załącznik nr 1).

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres: rcichosz@siarkopol.gda.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: „Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk 12, ul. Mjr. H. Sucharskiego 12. Ostateczny termin składania ofert do dnia 14.05.2021r. godz. 10.00.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu Zamówienia wynosi: 90 dni od dnia zawarcia Umowy do dnia zgłoszenia Robót do odbioru końcowego znajdujących się w takim stanie, że zgodnie z Umową upoważnia to Wykonawcę do dokonania takiego zgłoszenia.

Jako datę zawarcia Umowy przyjmować się będzie datę podpisania Umowy przez obie Strony. W przypadku składania podpisów przez Strony w różnych datach, za termin zawarcia uważać się będzie datę, w której podpisy złożyła ostatnia Strona Umowy.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Rafał Cichosz,  tel. 606 789 043

e-mail: rcichosz@siarkopol.gda.pl

Załącznik:

Kosztorys inwestorski

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

„Siarkopol” Gdańsk S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację Zamówienia obejmującego opracowanie koncepcji naprawy poletek ociekowych na oczyszczalni ścieków w „Siarkopol” Gdańska S.A.

Koncepcja powinna zawierać technologię naprawy 18 szt. komór betonowych wyłożonych wykładziną izolacyjna w postaci cegły klinkierowej służących do składowania nawodnionych osadów. Opracowana technologia oraz późniejsza naprawa winna zapewnić bezawaryjne działanie urządzeń. Na potrzeby przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest – pod rygorem wykluczenia z Postępowania – do sprawdzenia warunków realizacji, poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej w obecności wyznaczonego pracownika Siarkopolu, wraz z potwierdzeniem jej odbycia.

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowano najniższą cenę ofertową netto, podaną jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu Zamówienia.

 

ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w sekretariacie „Siarkopol” Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk lub na adres e-mail rcichosz@siarkopol.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2021 godz. 10.00.

 

Załącznik:

schemat konstrukcyjny poletek ociekowych

 

Dane kontaktowe:

Rafał Cichosz

Tel.: 606 789 043

e-mail: rcichosz@siarkopol.gda.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Siarkopol” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku  zaprasza do składania ofert pisemnych na realizację Zamówienia obejmującego  wykonanie prac modernizacyjnych odstojnika nr 4 na oczyszczalni ścieków w „Siarkopol” Gdańska S.A.

210301_Schemat konstrukcyjny odstojnika

210301_Schemat technologiczny odstojników

210301_Zamówienie SIWZ – odstojnik nr 4

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Siarkopol” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku  zaprasza do składania ofert pisemnych na realizację zamówienia obejmującego:

wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego komina kotłowni o wysokości 85 m, rok budowy 1970 wraz z urządzeniami na nim zamontowanymi. Opracowanie powinno  zawierać również określenie technologii oraz kosztów naprawy wszystkich elementów mających wpływ na bezpieczną eksploatację komina.

Oferty  należy składać w sekretariacie „Siarkopol” Gdańsk S.A. w Gdańsku 80-601, przy ulicy mjr. H. Sucharskiego 12  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2021 godz. 1000.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – ekspertyza”.

Przedstawione oferty powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, oraz czas jego opracowania. Istnieje możliwość wizji lokalnej po uprzednim umówieniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2021  o godz. 1015 w siedzibie „Siarkopol” Gdańsk S.A  przy ulicy mjr. H Sucharskiego 12.

Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela:

Jacek Ciepiela, tel. 608 361 569, email: jciepiela@siarkopol.gda.pl

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta lub odrzucenia oferty, wystąpienia o uzupełnienie ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. Otwarcie ofert w tym postępowaniu jest niejawne.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Siarkopol” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku  zaprasza do składania ofert pisemnych na realizację zamówienia obejmującego:

Wykonanie projektu budowlanego rurociągów technologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie „Siarkopol” Gdańsk S.A.

Stan obecny:

 • kolektor zrzutowy betonowy DN500 o długości 220mb wraz ze studniami rewizyjnymi (rysunek poglądowy oznaczono kolorem niebieskim),
 • kolektor napływowy żelbetowy DN1000 o długości 120mb wraz ze studniami rewizyjnymi (rysunek poglądowy oznaczono kolorem czerwonym),
 • kolektory zrzutowe łączeniowe żeliwne DN250 (rysunek poglądowy oznaczono kolorem żółtym),

Kolektory stanowią część instalacji oczyszczalni ścieków w Siarkopol Gdańska S.A.

Projekt powinien zawierać:

 1. Projekt budowlany z częścią opisową i graficzną,
 2. Aktualizację mapy do celów projektowych,
 3. Badanie gruntu z uwzględnieniem poziomu wód gruntowych,
 4. Aktualizację pracy urządzeń (przepływy),
 5. Projekt powinien zawierać rozwiązania umożliwiające zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni podczas prac budowlanych,

Warunkiem do przystąpienia do przetargu jest odbycie wizji lokalnej.

Projekt powinien być wykonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i prawo do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Termin wykonania prac:

Rekomendowany przez inwestora czas realizacji prac projektowych do 31.12.2020 roku.

Oferty należy składać w formie pisemnej bezpośrednio w sekretariacie Spółki  lub listownie na adres (koperta zatytułowana – „Wykonanie projektu budowlanego rurociągów technologicznych oczyszczalni ścieków”):

„Siarkopol” Gdańsk S.A.

ul. mjr. H. Sucharskiego 12.

80-601 Gdańsk.

Termin składania ofert do dnia 06.11.2020 roku do godziny 10.00

 Osoba kontaktowa:

Kierownik Działu TM

Rafał Cichosz

Tel. 606 789 043

e-mail: rcichosz@siarkopol.gda.pl

Rysunek poglądowy.